Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A VENG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211021-0002
Ngày nộp: 21/10/2021
Ngày hẹn trả: 16/03/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong