Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHU THỊ CẨM VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210528-0002
Ngày nộp: 28/05/2021
Ngày hẹn trả: 31/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong