Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210528-0004
Ngày nộp: 28/05/2021
Ngày hẹn trả: 20/09/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong