Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ VĂN MẬU
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211020-0001
Ngày nộp: 20/10/2021
Ngày hẹn trả: 17/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong