Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ TẤN HUY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211019-0003
Ngày nộp: 19/10/2021
Ngày hẹn trả: 16/11/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong