Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TÔ HUYỀN BẢO NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.14.H34-211019-0002
Ngày nộp: 19/10/2021
Ngày hẹn trả: 20/10/2021
Nộp tại: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong