Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211015-0003
Ngày nộp: 15/10/2021
Ngày hẹn trả: 05/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong