Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HOÀNG PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211015-0022
Ngày nộp: 15/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong