Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HẠ VY
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211014-0003
Ngày nộp: 14/10/2021
Ngày hẹn trả: 25/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong