Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211014-0001
Ngày nộp: 14/10/2021
Ngày hẹn trả: 25/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong