Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TSIN PHẠM THẢO LY
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211013-0001
Ngày nộp: 13/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả