Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN KHÁNH THỊNH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211013-0001
Ngày nộp: 13/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong