Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THI NGỌC THẮM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211013-0003
Ngày nộp: 13/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả