Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG CÔNG MINH
Mã Biên nhận : 000.00.01.H34-211013-0001
Ngày nộp: 13/10/2021
Ngày hẹn trả: 20/10/2021
Nộp tại: Văn phòng UBND
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả