Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ MỸ NGA
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211012-0002
Ngày nộp: 12/10/2021
Ngày hẹn trả: 02/11/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong