Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MOBIFONE TỈNH KON TUM
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-211012-0001
Ngày nộp: 12/10/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả