Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO VĂN LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211012-0006
Ngày nộp: 12/10/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong