Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ ANH THƯ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211011-0003
Ngày nộp: 11/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong