Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN HỮU SOẠN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211011-0036
Ngày nộp: 11/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả