Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG TÔN BẢO
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-211011-0001
Ngày nộp: 11/10/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả