Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN THUẬN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-211008-0045
Ngày nộp: 08/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả