Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211008-0002
Ngày nộp: 08/10/2021
Ngày hẹn trả: 10/11/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong