Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG THỊ NGỌC THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-211008-0001
Ngày nộp: 08/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả