Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÂN BÁ THIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211007-0002
Ngày nộp: 07/10/2021
Ngày hẹn trả: 12/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong