Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG MẠNH BẠO
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-211006-0002
Ngày nộp: 06/10/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong