Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THANH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-211006-0003
Ngày nộp: 06/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong