Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀNG TỐ UYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210528-0001
Ngày nộp: 28/05/2021
Ngày hẹn trả: 08/06/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong