Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 731 (GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210528-0001
Ngày nộp: 28/05/2021
Ngày hẹn trả: 08/06/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong