Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THANH MINH
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211005-0003
Ngày nộp: 05/10/2021
Ngày hẹn trả: 26/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong