Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN THỊ THANH XUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-211004-0053
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 25/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong