Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ ANH THY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211004-0004
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 15/11/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong