Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN TRUNG TẤN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211004-0002
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong