Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN NHƠN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211004-0001
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 16/02/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong