Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG HUY HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-211004-0009
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 11/10/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong