Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI CHỨC NĂNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-211004-0004
Ngày nộp: 04/10/2021
Ngày hẹn trả: 25/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong