Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HỒNG TÂN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-211001-0007
Ngày nộp: 01/10/2021
Ngày hẹn trả: 27/04/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong