Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-211001-0001
Ngày nộp: 01/10/2021
Ngày hẹn trả: 12/11/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong