Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210930-0008
Ngày nộp: 30/09/2021
Ngày hẹn trả: 21/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong