Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NHẬT LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210930-0028
Ngày nộp: 30/09/2021
Ngày hẹn trả: 04/11/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong