Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VƯƠNG THỊ TƯỞNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210929-0002
Ngày nộp: 29/09/2021
Ngày hẹn trả: 10/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả