Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210527-0005
Ngày nộp: 27/05/2021
Ngày hẹn trả: 24/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong