Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TẤN TÌNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210929-0002
Ngày nộp: 29/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong