Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MẠC THỊ BẢO DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210929-0001
Ngày nộp: 29/09/2021
Ngày hẹn trả: 12/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả