Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH HẢI THUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210928-0002
Ngày nộp: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả