Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NHẬT LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210928-0002
Ngày nộp: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 24/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong