Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN THỊ NGỌC HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210928-0017
Ngày nộp: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong