Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN KHỎA
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210527-0012
Ngày nộp: 27/05/2021
Ngày hẹn trả: 03/06/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong