Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ SẮC LÔ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210928-0002
Ngày nộp: 28/09/2021
Ngày hẹn trả: 07/10/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong