Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TẤN LỰC
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210927-0001
Ngày nộp: 27/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/04/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong