Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ TẤN HUY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210924-0002
Ngày nộp: 24/09/2021
Ngày hẹn trả: 22/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả